กำหนดการและหลักเกณฑ์

นำเสนอโครงการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์ ภายใต้หัวข้อ/แนวคิด/ธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” โดยสามารถนำเสนอเนื้อหามรดกวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นประเภทใดก็ได้ และไม่จำกัดรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา อายุ 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน
 3. สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชาได้
 4. สมาชิกในทีม ต้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 • Hustler – สายบริหาร จัดการ วางแผน งบประมาณ (Project Manager / Thinker / Initiator)
 • Hipster – สายออกแบบ สร้างสรรค์ (Graphic Designer / Animator / illustrator)
 • Hacker – สายพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือสายโปรดักส์ชัน ผลิตชิ้นงาน (Developer / Programmer / Production)
 • Heart – สายคอนเทนท์ ความรู้แน่นๆ (Storyteller / Content Creator / Cultural Value or intellectual / Creative)

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ผลงานส่งเข้าประกวด ตามเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าแข่งขัน (รอบคัดเลือก)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาของสมาชิกในทีม
 4. ภาพถ่ายเดี่ยวของสมาชิกทุกคนในทีม
 5. ภาพถ่ายเบื้องหลังการเตรียมผลงานร่วมกัน จำนวน 1 ภาพ (สามารถเป็นภาพ Capture หน้าจอ กรณีที่ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าแข่งขัน (รอบคัดเลือก)

 1. จัดเตรียม PowerPoint จำนวนไม่เกิน 5 หน้า เพื่อนำเสนอหัวข้อศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่ต้องการถ่ายทอดในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น พร้อมบอกเล่าแนวคิดในการถ่ายทอด และรายละเอียดที่จับต้องได้ รวมถึงข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี) และผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ บันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ PDF
 2. คลิปวิดีโอตัวอย่างผลงาน ความยาวไม่เกิน 2 นาที บันทึกเป็นรูปแบบ MP4 หรือลิงก์วิดีโอที่อัปโหลดขึ้นบน YouTube (ถ้ามี)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 4. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมแข่งขันอนุญาตให้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือกเฉพาะทีมที่ส่งข้อมูลครบถ้วน  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และส่งใบสมัครทันเวลา
 6. ไม่ควรส่งใบสมัคร และผลงานเข้าประกวดในวันสุดท้าย  เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าระบบพร้อมๆ กันจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการอัปโหลดข้อมูล อาจทำให้การสมัครไม่ทันกำหนดเวลา
 7. หัวข้อโครงการหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมก่อนเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน (Implement with mentor) และต้องผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาโครงการ
 8. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าแข่งขัน (รอบสุดท้าย)

 1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการฯ ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เครดิตปิดท้ายคลิปวิดีโอหรือด้านบนของอินโฟกราฟิก) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด
 3. สามารถส่งผลงานได้ 1  ผลงานต่อทีม
 4. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 7. ภาพและเสียงที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและไม่มีเนื้อหาแสดงกิริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือให้ร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
 8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทีมผู้เข้าแข่งขันถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนาผลงาน โดยอนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไรได้
 10. คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าแข่งขันและชิงรางวัล
 11. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมพิธีประกาศรางวัลและรับเงินรางวัลในแต่ละประเภท
 12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลรางวัล
 13. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินฯ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

1. คะแนนเนื้อหาด้านมรดกวัฒนธรรม25 คะแนน
2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ และการเล่าเรื่อง25 คะแนน
3. คะแนนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสม 25 คะแนน
4. คะแนนคุณค่าของโครงการที่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม25 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย

1. ด้านวัฒนธรรม C: Culture25 คะแนน
2. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี T: Technology25 คะแนน
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ C: Creativity25 คะแนน
4. ด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม V: Economical and Social Value25 คะแนน
5. ด้านการทำงานเป็นทีม T: Teamwork   10 คะแนน

กำหนดการ

วันที่กิจกรรม
1 ก.ย. 2564  – 30 ก.ย. 2564รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน
12 ต.ค. 2564ประกาศผลการคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 20 ทีม
29 ต.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564กิจกรรมเปิดตัวโครงการ และกิจกรรมค่าย (Bootcamp) เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน
1 พ.ย. 2564 –   15 ธ.ค. 2564กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน (Implementation with Mentors)
20 ธ.ค. 2564 – 21 ธ.ค. 2564กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
12 ม.ค. 2565ประกาศผลรางวัล และนิทรรศการผลงานจากทีมผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลจากการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
  เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
  เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ประสานงานโครงการ Digital Cultural Heritage Thailand

www.hackulture.com

www.facebook.com/dchthackulture

อีเมล : info@hackulture.com