ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับ 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
“Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”

โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

 • 10 ทีม ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (มัธยม / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี) สาขาเทคโนโลยี เช่น Application Game นวัตกรรมที่ใช้ใน Platform ที่มีอยู่เดิม AR VR นวัตกรรมที่ใช้การ Coding เทคโนโลยีบล็อกเชน ฯลฯ
 • 10 ทีม ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (มัธยม / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี) สาขาสื่อมัลติมีเดีย เช่น แอนิเมชัน โมชันกราฟิก 2D 3D Motion ฯลฯ
 • 10 ทีม ในระดับประชาชนทั่วไป สาขาเทคโนโลยี
 • 10 ทีม ในระดับประชาชนทั่วไป สาขาสื่อมัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้ใช้ความสามารถ ทักษะดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • แบ่งเป็น 2 ระดับการแข่งขัน
  1. นักเรียน นักศึกษา (มัธยม ปวช ปวส ปริญญาตรี)
  2. ประชาชนทั่วไป (ประชาชนทั่วไป ปริญญาโท ปริญญาเอก)
**กรณีสมาชิกในทีมมีผสมระหว่าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สมัครเขาประกวดในระดับประชาชนทั่วไป
 • สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน (ไม่จํากัดสถานศึกษา อาชีพ หรือสัญชาติ)
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชาได้
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • หนึ่งทีมสามารถเลือกสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

สนับสนุนโดย

โลโก้กระทรวง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่