หน้าแรก


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อายุ 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิด/ธีม
“เห็น…แต่ไม่เคยรู้” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่โชว์ขิงเก่งด้านดิจิทัล แข่งขันถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบใดก็ได้ เช่น Youtube, Film, App, VR, AR, 3D, Animation, Music  เป็นต้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2564 นี้ 

DCHT-Team-Poster-Final-1

เห็น…แต่ไม่เคยรู้

นำเสนอโครงการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์ ภายใต้หัวข้อ/แนวคิด/ธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” โดยสามารถนำเสนอเนื้อหามรดกวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นประเภทใดก็ได้ และไม่จำกัดรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้ใช้ความสามารถ ทักษะดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา อายุ 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชาได้
 • สมาชิกในทีม ต้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  • Hustler – สายบริหาร จัดการ วางแผน งบประมาณ (Project Manager / Thinker / Initiator)
  • Hipster – สายออกแบบ สร้างสรรค์ (Graphic Designer / Animator / illustrator)
  • Hacker – สายพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือสายโปรดักส์ชัน ผลิตชิ้นงาน (Developer / Programmer / Production)
  • Heart – สายคอนเทนท์ ความรู้แน่นๆ (Storyteller / Content Creator / Cultural Value or intellectual / Creative)
 • ผู้เข้าร่วมขันแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

สนับสนุนโดย

โลโก้กระทรวง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่