ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ

วันที่กิจกรรม
1 ก.ย. 2564  – 30 ก.ย. 2564รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน
12 ต.ค. 2564ประกาศผลการคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 20 ทีม
29 ต.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564กิจกรรมเปิดตัวโครงการ และกิจกรรมค่าย (Bootcamp) เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน
1 พ.ย. 2564 –   15 ธ.ค. 2564กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน (Implementation with Mentors)
20 ธ.ค. 2564 – 21 ธ.ค. 2564กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
12 ม.ค. 2565ประกาศผลรางวัล และนิทรรศการผลงานจากทีมผู้เข้าแข่งขัน

ขั้นตอนการคัดเลือกทีมผู้เข้าเข้ารอบ ๒๐ ทีม มีทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอน

  • ภายหลังปิดการรับสมัครทีมผู้เข้ารอบ และรวบรวมข้อมูลทีมผู้เข้าสมัคร ผู้ดำเนินโครงการต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน (รอบคัดเลือก) ลงคะแนนตามเกณฐ์การตัดสินที่ระบุในข้อที่ ๖.๕.๒ 
  • คณะกรรมการตัดสิน (รอบคัดเลือก) ร่วมกันลงคะแนนและส่งคะแนนแก่คณะผู้ดำเนินโครงการฯ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
  • คณะผู้ดำเนินโครงการฯ รวบรวมผลคะแนนของแต่ละทีม และคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน ๓๐-๔๐ ทีม เรียงตามลำดับคะแนน
  • จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน (รอบคัดเลือก) เพื่อพิจารณาและลงมติคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน ๒๐ ทีม และทีมสำรองจำนวน ๕ ทีม 

ส่งข้อมูลทีมที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และประกาศผลทีมผู้เข้ารอบในเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อ ทีมที่เข้ารอบ ๒๐ ทีม และทีมสำรอง ๕ ทีม โดยจะประกาศในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร คือ

www.digitalculturalheritage.tech หรือ www.culturalheritagethailand.com  (*หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) พร้อมทั้งแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละท่าน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจากทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มายืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์