มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยตามพื้นที่ชุมชนผู้ผลิต


ข้อมูลวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยตามพื้นที่ชุมชนผู้ผลิต

ประเภท

จับต้องได้

หมวดหมู่

วัฒนธรรมการแต่งกาย

ชื่อผลงาน

CROWDMART THAILAND

เนื้อหา

การทอผ้า หรือ “การทอ” (อังกฤษ : weaving) ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือกี่ (ในภาษาไทยถิ่นอีสาน มักเรียกการทอผ้าว่า “ตำหูก”)

กิจกรรมการทอผ้านั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เครื่องจักรสำหรับทอผ้า ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการผลิตและออกแบบลายผ้า แต่การทอผ้าด้วยมือก็ยังเป็นศิลปะที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมเสมอมา

ผลงานต่อยอด

สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญการสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่ตลาดโลก เพี่อขยายโอกาสการค้าและเพิ่มพูนรายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้า

บุคคล/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1. นางสาวรณิดา นุชนิยม
2. นายอัครินทร์ เสริฐสอน
3. ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
4. นางสาวชลธิชา ใบผ่อง
5. นางสาวกฤตฏา อินธิฤทธิ์

ที่อยู่

ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210