ข้อมูลวัฒนธรรมไทย

การละเล่นพื้นบ้าน

ประเภท

จับต้องไม่ได้

หมวดหมู่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล

ชื่อผลงาน

TheBoard ThaiGuideGame

เนื้อหา

การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา อารมณ์สุข สนุกสนาน การละเล่นพื้นบ้านของไทย เป็นกิจกรรมที่ยอมรับร่วมกันในสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานไม่เน้นการแพ้ชนะ จึงมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมโดยเฉพาะกับเด็กเล็กซึ่งเป็นที่รวม ทั้งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ทางสังคมให้กับเด็ก ทำ ให้เด็กไทยประสบความสำเร็จในการเล่นจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อีกทั้งยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการรอคอย การช่วยเหลือ การแบ่งปันและการเป็นผู้นำ ผู้ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะเกิดโดยตรงจากการละเล่นของเด็กที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้ ที่ต้องเสริมสร้างพัฒนาการให้พร้อมในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานต่อยอด

บอร์ดเกมออนไลน์ที่จะนำผู้เล่นและเพื่อนๆท่องเที่ยวไปในแต่ละจังหวัดของไทย พร้อมกับทำภารกิจเก็บของประจำจังหวัดที่ตัวละครของผู้เล่นชื่นชอบ โดยระหว่างทางจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การจัดเทศกาล ประเพณี ซึ่งมีผลต่อผู้เล่นทุกคน ผู้เล่นจะต้องวางแผนทำภารกิจโดยใช้งานเทศกาลประเพณีในการช่วยทำภารกิจให้เร็วขึ้น แล้วขึ้นไปยอดบนสุดของกระดานเพื่อจบเกม ผู้เล่นที่คะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะ ผู้เล่นยังสามารถอวดรูปที่ถ่ายกับสถานที่จริงเพื่อความได้เปรียบเล็กน้อยระหว่างเกมได้ และยังประยุกต์ใช้ AR เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

บุลคล/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1.นายปิติพงษ์ อัสสานุรักษ์
2.นางสาวปวีณา ศิริโต
3.นางสาวธันยพร หยูทอง
4.นายชาญธิษณ์ พัวศิริ
5.นายปกร ตันติวุฒิภัทร

ที่อยู่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520