ย้อนเส้นทางความสำเร็จ DCH-2 สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบดิจิทัล

✅พบกับความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบดิจิทัล

✅สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและสร้างสรรค์

✅ผลงานล้ำสมัย ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) ระยะที่ 2 ขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่สากล

📌ย้อนชมเส้นทางความสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแถลงผลสำเร็จโครงการ ฯ กับ 2 ภารกิจหลัก ได้แก่

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ หรือ Policy Lab เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Content ในมุมมองด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งจัดประชุมไปทั้งสิ้น 3 ครั้ง

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) ในการสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content ภายใต้หัวข้อ “Hackulture 2023 Illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” ที่มุ่งเน้นในการถ่ายทอดแฟชั่นไทย สู่รูปแบบดิจิทัล ทั้งสาขาเทคโนโลยี และสาขาสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) หรือ DCH ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content ให้เกิดการสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ติดตามรายละเอียดได้ที่  www.hackulture.com#อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #Hackulture2023 #hackulture #แฟชั่นผ้าไทย #แฟชั่นไทย #illuminatethai #SoftpowerThailand #softpower #SoftPowerThai #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช