Effect on Tiktok สื่อมัลติมีเดีย ของทีม Thai Style

✅ผลิตคอนเทนต์เสื้อผ้าชุมชน เช่น ผ้าปาเต๊ะ

✅ปั้นช่อง Tiktok

✅สร้างสรรค์ Effect “Style Thai Thai”

ทีม Thai Style จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ เชิญชวนอวดผ้าไทยด้วย Effect on Tiktok 

เพิ่มช่องทางขายให้แบรนด์ผ้าไทยและผ้าชุมชน

นี่คือผลงานของ ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

จากกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) หัวข้อ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

พลังไอเดียของคนรุ่นใหม่ + ความว้าวของเทคโนโลยีดิจิทัล 

คือกลไกสำคัญในการแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ปลุกพลัง Soft Power ไทยให้ดังไกลระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.hackulture.com  #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #Hackulture2023  #hackulture #แฟชั่นผ้าไทย #stylethaithai #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช